Akreditované mezinárodní výukové a zkušební centrum

Jazyková škola Jany TrubákovéJazyková škola Jany Trubákové je od roku 1998 akreditovaným výukovým a zkušebním centrem Londýnské komory obchodu a průmyslu. 11. srpna 2006 byla schválena QCA - Qualifications and Curriculum Authority akreditovaným mezinárodním vzdělávacím centrem pro celoživotní vzdělávání cizích jazyků London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Pearson Education Limited pro Českou republiku. Tento status získala škola za výborné výsledky při skládání mezinárodně platných zkoušek. S ním jsou neoddělitelně spojeny jak pravomoci, tak i povinnosti. Hlavním posláním je oslovovat další vzdělávací subjekty a spolupracovat s nimi při celoživotním vzdělávání cizích jazyků. Mezinárodní zkoušky LCCI jsou určeny jak pro rodilé mluvčí, tak i pro cizince. Jsou hodnoceny dle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy a budou získávat stále větší důležitost v Evropské unii a globalizovaném světě.

Dne 15. 7. 2008 byly zkoušky London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Pearson Education Limited rozhodnutím MŠMT zařazeny do Seznamu standardizovaných jazykových zkoušek pro účely Systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech.

S účinností od 7. října 2015 mohou mezinárodní zkoušky ELSA, English for Business a German for Business podle § 81 odst. 6 zákona číslo 561/2004 Sb., od úrovně B1 (CEF) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů nahradit jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka u profilové části maturitní zkoušky.

(Viz Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách dokládajících jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

V oblasti odborného vzdělávání je naším
partnerem také britská univerzita

http://www.praguecollege.cz/cs/firemnipartneri/institutions

Studenti získají diplomy a mezinárodně uznávané britské tituly z Teesside University, která byla v akademickém roce 2009/2010 vyhlášena ve Velké Británii univerzitou roku.

Dnes můžeme nabídnout prakticky všechny vzdělávací programy, které od nás budou spolupracující instituce požadovat. Dalším úkolem mezinárodně vzdělávacího centra je propojit při vzdělávání cizích jazyků teorii s praxí. Tzn. zavést při výuce cizích jazyků v Jazykové škole i ostatních vzdělávacích institucích modelové situace, se kterými se budou studenti běžně setkávat v praxi a naučit je tyto situace zvládat.

Při mezinárodních zkouškách jak ze všeobecného cizího jazyka, tak i z odborného jazyka, musí studenti prokázat nejen znalosti jazyka jako takového (slovní zásoba, mluvnice, odborné výrazy v jazyce), ale musí se umět orientovat v různých praktických situacích, nalézat jejich řešení a prokázat schopnosti tyto situace řešit. Studenti jsou vystaveni i určitému časovému stresu, mají vyměřenou dobu pro řešení různých úkolů. Už při samotné výuce během školního roku jsou studenti připravováni zvládnout nejen obsah zkoušky, ale i její strategii, protože naším zájmem je, aby byli úspěšní.

Velkou výhodou pro všechny studenty je skutečnost, že mezinárodně platné certifikáty jsou uznávány jak státními institucemi, bankami, obchodními a průmyslovými korporacemi, tak i univerzitami po celém světě. Tím je zabezpečena mezinárodní návaznost a studenti se mohou ucházet o studium na zahraničních univerzitách. Certifikáty mohou studentům sloužit jako platný doklad pro stáže v zahraničí a to v průběhu vysokoškolského studia a poté i v zaměstnání. Dosažený stupeň certifikátu je celoživotně platný. V rámci celoživotního vzdělávání však mohou studenti postupně skládat znalostně náročnější stupně v daném oboru, aby si doplňovali a rozšiřovali znalosti cizího jazyka, nebo bude-li to vyžadovat jejich zaměstnavatel. V současné době mají studenti největší zájem o skládání mezinárodních zkoušek ELSA (English Language Skills Assessment), English for Business a German for Business.

Za účelem zajištění kontinuity celoživotního vzdělávání cizích jazyků zejména v Pardubickém kraji oslovujeme především talentované žáky ZŠ, gymnázií, obchodních akademií a Univerzity Pardubice. Tímto způsobem umožníme všem studentům, kteří u nás chtějí studovat již od ZŠ, i během svého studia na gymnáziích, obchodních akademiích a na Univerzitě Pardubice, získat znalost cizího jazyka na velmi dobré úrovni. Na většině těchto škol jsme ustavili akreditovaná mezinárodní výuková a zkušební centra.

Protože naše akreditace je platná pro celé území České republiky, ustavili jsme centra London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Pearson Education Limited na prestižních gymnáziích a obchodních akademiích v každém kraji (viz centra LCCI).

Tato centra budeme po dohodě s řediteli škol dále rozvíjet a to především s ohledem na jejich místní podmínky a možnosti. Hlavní aktivity center London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications - Pearson Education Limited chceme směřovat především do celoživotního vzdělávání v oblasti obchodu, administrativy, komerce, turizmu, služeb, informačních technologií apod. Svými programy pro celoživotní vzdělávání se budou akreditovaná mezinárodní centra profilovat jak pro svoje studenty, tak i pro širokou veřejnost.

Jazyková škola Jany Trubákové
Powered by Xperd - OMEGAplus Chrudim - Rejstřík firem - Login